DK-Flag Erik Østergaard - Personal Data Go to Home Page
Personal Info EOE
  
   
E-mail Contact Misc Bottom of This Page

Erik Oestergaard

Click for enlargement / Klik for forstørrelse

Avatar / Personifikation

Memory/Honor / Minde/Ære

EOE Erik Østergaard

Copenhagen, Denmark

EOE Erik Østergaard

København, Danmark

English version

Dansk version

- a little about me and my homepage

- en smule om mig og min hjemmeside

I am a male and born in 1953 in Copenhagen. My sign of the Zodiac is the Archer (Sagittarius), astrological period November 22 - December 21. I still live in Copenhagen. I am a member of "Den danske Folkekirke" - the Danish Lutheran Evangelical Church. I am trained as a clerk to work at an office with office work. I am a collector of books about The Copenhagen Tivoli Gardens. I am often enjoying the summer pantomimes at the world's only commedia dell'arte theatre, The Pantomime Theatre, in our world-famous Tivoli Gardens. I am also interested in Computers. I program a bit in Visual Basic (for DOS!Smiley).

Jeg er en mand og født i 1953 i København. Mit stjernetegn er Skytten (Sagittarius), astrologisk periode 23. november - 21. december. Jeg bor stadig i København. Jeg er medlem af "Den danske Folkekirke" - den danske evangelisk-lutherske kirke. Jeg er uddannet som kontormand til at arbejde på kontor med kontorarbejde. Jeg samler på bøger om Københavns Tivoli. Jeg nyder ofte sommerens pantomimer på verdens eneste Commedia dell'Arte teater, Pantomimeteatret, i vores verdensberømte Tivoli. Jeg er også interesseret i computere. Jeg programmerer en smule i Visual Basic (for DOS!Smiley).

Maps / Kort Press this button to see a map with "World to Denmark selective enlargement", which will be opened in a Pop Up window.

Maps / Kort Tryk på denne knap for at se et kort med "Verden til Danmark selektiv forstørrelse", som vil blive åbnet i et Pop Up vindue.

If you want to know something about where in the World I am living please use the link "Facts about Denmark" available from the top of my Home Page with my selected informations about Denmark.

Hvis du ønsker at vide noget om, hvor i verden jeg bor, brug venligst linket "Facts about Denmark" / Kendsgerninger om Danmark som er tilgængelig fra den øverste del af min Home Page / Hjemmeside med mine udvalgte informationer om Danmark.

This is an independent, non-profit, mostly factual website. It is mainly devoted to give information about Pantomimes and The Pantomime Theatre and The Periscope-hire Service in the Tivoli Gardens, Copenhagen together with Singing Girl's Ballads (in Danish) - see links below marked with "". It has no connection with any organisation or company. A wide range of material is presented from many sources. Readers should remember that just because I have included something on the site it does not mean that I agree with what it says. Likewise, readers may find editorial asides by me here and there - this is after all my website and I am paying for the bandwidth. Items quoted are generally from mainstream publicly available sources: books, newspapers and magazines, the occasional radio or TV transcript, and, for very recent years, some items from news organs that exist only on the internet. The sources are always carefully attributed (- I hope, otherwise please let me know). There is no advertising on this site. There is nothing for sale. It does not seek donations. It generates no revenue of any kind. It is funded entirely out of my own pocket. This puts the fact that it is a non-profit site beyond doubt, which means that I can quote external material under the "fair use" doctrine without getting copyright permission. It also means that I am not beholden to anybody. Nearly all the material on this website is in Danish or English (or both). Writing for an international audience can be difficult. My mother tongue is Danish, so that is the language of all texts by me, some of which is translated by me into British English to the best of my ability.

Dette er en uafhængig, mest saglig, hjemmeside uden fortjeneste. Den er hovedsagelig helliget til at give oplysning om Pantomimer og Pantomimeteatret og Periskopudlejningsforretningen i Tivoli, København med samt Sangerindeviser (på dansk) - se links nedenfor markeret med "". Den har ingen forbindelse med nogen organisation eller firma. En bred vifte af materiale er præsenteret fra mange kilder. Læsere skal huske på, at kun fordi jeg har inkluderet noget på hjemmesiden, betyder det ikke, at jeg er enig i, hvad der siges. Ligeså kan læsere finde redaktionelle sidebemærkninger fra mig her og der - det er, når alt kommer til alt, min hjemmeside, og jeg betaler selv for båndbredden. Stykker citeret er generelt fra almindelige offentlige tilgængelige kilder: bøger, aviser og magasiner, lejlighedsvis radio eller TV udskrifter, og inden for de senere år, nogle stykker fra nyhedsorganer, som kun eksisterer på Internettet. Kilderne er altid omhyggeligt tilskrevet (- håber jeg, ellers lad mig det venligst vide). Der er ingen reklamer på denne hjemmeside. Der er intet til salg. Der søges ikke gaver. Der skabes ingen indtægter af nogen slags. Hjemmesiden er grundlagt udelukkende ud af min egen pung. Dette giver uden nogen tvivl, at det er en nonprofit side, hvilket betyder, at jeg kan citere eksternt materiale under "rimelig brug" doktrinen uden at få copyright-indehaverens tilladelse. Det betyder også, at jeg ikke er i afhængighedsforhold til nogen som helst. Næsten alt materiale på denne hjemmeside er på dansk eller engelsk (eller begge dele). Det at skrive for et international publikum kan være vanskeligt. Mit modersmål er dansk, så dette er sproget benyttet i alle tekster skrevet af mig, hvoraf nogle er oversat af mig til britisk engelsk efter bedste evne.

These pages are made for educational purposes. I have "code" the more than 620 documents using word processors and text editors similar to Microsoft Notepad without using specific HTMLWhat (HyperText Markup Language) editors, such as Microsoft FrontPage, Adobe PageMill, and SoftQuad's HoTMetaL PRO which can create websites in the "WYSIWYG" ('what you see is what you get') format that is just as the visitors to the page will see it without you to know anything about HTML-tag, or command, statements with the appropriate syntax. I also often include a JavaScript (JScript)What in a document.

Disse sider er lavet for uddannelsesmæssige formål. Jeg har "kodet" de mere end 620 dokumenter ved at anvende tekstbehandlerprogrammer og tekst redigeringsprogrammer lignende Microsoft Notesblok uden at bruge specielle HTMLHvad (HyperText Markup Language) redigeringsprogrammer såsom Microsoft FrontPage, Adobe PageMill og SoftQuad's HoTMetaL PRO, som kan lave hjemmesider i "WYSIWYG" ('what you see is what you get') formatet, det vil sige ligesom besøgende på siden vil se den, uden at man skal kende noget som helst til HTML-tag, eller kommando, udsagn med den behørige syntaks. Mange gange inkluderer jeg også et JavaScript (JScript)Hvad i et dokument.

 Info This website started in 1997. I have now had these pages for years on the Internet. This Web Site is now () on day on the Web. To begin with, it was only a handful of pages. It has grown steadily, and there are now over 620 pages. To a large degree these still inhabit the original structure. Were I starting now, I should probably devise a different structure, but I am not about to rewrite over 620 pages, so it is far too late to change it now.

 Info Denne hjemmeside begyndte i 1997. Jeg har nu haft disse sider i år på Internettet. Dette websted er nu () på dag på Internettet. Til at begynde med var det kun en håndfuld sider. Den har vokset langsomt, og der er nu over 620 sider. For en stor del er disse stadig i den oprindelig struktur. Hvis jeg begyndte nu, ville jeg sandsynligvis udtænke en anderledes struktur, men jeg er ikke villig til at omskrive over 620 sider, så det er alt for sent at ændre det nu.

You can always go back to the front page by clicking on the "Home" button at the top right of every page.

Du kan altid gå tilbage til forsiden ved at klikke på "Home" knappen placeret øverst til højre på hver side.

I hope that you can find something you like on my homepage - otherwise just go elsewhere!

Jeg håber, at du kan finde noget, som du kan lide på min hjemmeside - ellers bare gå et andet sted hen!

Write/Read in my Guestbook.

Skriv/kig i min Gæstebog.


 

E-Mail Contact / E-Mail kontakt

Privacy / Fortrolighed

Instructions for sending me an e-mail. / Instruktioner for at sende mig en e-mail.

EOE
E-mail 1 E-mail (default, first choice) / E-mail (standard, første valg)
E-mail 2 E-mail (alternative, second choice) / E-mail (alternativ, andet valg)

Notice / Bemærk:

I only check my e-mail about once a week. / Jeg tjekker kun min e-mail cirka en gang om ugen.

 

  No spam

English version I hate SpamWhat. No disrespect to the canned meat product. But total disrespect to unsolicited junk e-mails that litters and clogs up the mailboxes of nice people. Spam and virus messages are almost invariably forged so as to appear to be "from" an unrelated third party. I have personally received e-mails appearing to be from myself with spam! I don't like receiving it, and I will never, ever be the one to pass it on. Any information you give to me stays with me. I will not use your contact info for any other purpose other than to stay in touch with you. And that's only if you've contacted me to contact you.

Privacy

No spam  

Dansk version Jeg hader SpamHvad. Ingen respektløshed over for kød-produktet i dåse. Men fuldstændig respektløshed over for uopfordret værdiløse e-mails som laver roderi i, og fylder op i, pæne folks postkasser. Spam og virus meddelelser er næsten uvægerlig forfalsket, således at de fremtræder, som om de er "fra" en ikke beslægtet tredjemand. Jeg har personligt modtaget e-mails fremtrædende som værende fra mig selv med spam! Jeg bryder mig ikke om at modtage det, og jeg vil aldrig nogensinde være den, som sender det videre. Enhver oplysning, som du giver til mig, bliver hos mig. Jeg vil ikke bruge dine kontakt-oplysninger til nogen som helst andre formål end at holde forbindelsen med dig. Og det er kun, hvis du har kontaktet mig, for at jeg skal kontakte dig.

Fortrolighed

 

Key


Flame Flame
Write in my Guestbook


Gæstebog - Guestbook

· Jeg håber, at der er et eller andet som falder i din smag, og ser gerne at du indskriver dig i min gæstebog herunder. En E-Mail er også velkommen.
· I hope that there is something or other, which is to your liking and it would be appreciated if you enter yourself in my guestbook below here. An E-Mail is also welcome.


Skriv i min gæstebog
Write
Kig i min gæstebog
Read

Det tager kun et par minutter - så hvorfor ikke ?
It only takes a couple of minutes - so why not ?

I support / Jeg støtter I use / Jeg bruger

Miscellaneous / Diverse


Heart Vacation (Holiday) - Palm trees on island. / Ferie - Palmetræer på ø. Pumpkin Santa Fireworks Postcards / Postkort

Don't miss my Valentine's Day page including among other things a Countdown to Valentine's Day and notes about Valentine's Day with first priority to the Danish Valentine's Day and its customs and traditions. / Gå ikke glip af min Valentinsdag side inklusive blandt andet en nedtælling til Valentinsdag og noter om Valentinsdag med hovedvægt på den danske Valentinsdag og dens skikke og traditioner.

Don't miss my Vacation (Holiday) page including among other things notes about vacation (holiday) with first priority to the Danish vacation (holiday) and its customs and traditions. / Gå ikke glip af min Ferie side inklusive blandt andet noter om ferie med hovedvægt på den danske ferie og dens skikke og traditioner.

Don't miss my Halloween page including among other things a Countdown to Halloween and notes about Halloween with first priority to the Danish Halloween and its customs and traditions. / Gå ikke glip af min Halloween side inklusive blandt andet en nedtælling til Halloween og noter om halloween med hovedvægt på den danske halloween og dens skikke og traditioner.

Don't miss my Christmas Page including among other things a Countdown to Christmas Day Page, an Advent Calendar, Recipes, Santa's FAQ (Frequently Asked Questions) Page, and notes about Christmas with first priority to the Danish Christmas and its customs and traditions. / Gå ikke glip af min Juleside inklusive blandt andet en Nedtælling til juleaftensdag side, en Julekalender, Opskrifter, Julemandens FAQ / OSS (Ofte Stillede Spørgsmål) Side og noter om jul med hovedvægt på den danske jul og dens skikke og traditioner.

Don't miss my New Year Page including among other things a Countdown to New Year and notes about New Year with first priority to the Danish New Year and its customs and traditions. / Gå ikke glip af min Nytårsside inklusive blandt andet en nedtælling til Nytår og noter om nytår med hovedvægt på det danske nytår og dets skikke og traditioner.

Calculators / Regnemaskiner

Converse / Omregn

Computer Data Representation and Number Systems / Computer data repræsentation og talsystemer

Games / Spil

Special / Speciel

*) Automatically redirect page.
**) Opening in a Pop Up window.
***) Opens in a new browser window. Just close this new window and you are back.

*) Automatisk omdiriger side.
**) Åbnes i et Pop Up vindue.
***) Åbner i et nyt browser vindue. Luk dette nye vindue og du er tilbage.

 

Home Page Protected Area / Beskyttet omraade

 

Calibration Check / Kalibreringskontrol
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

E-mail Contact


Copyright © Notice

Please read my Copyright © Notice and Disclaimer of Warranty. / Læs venligst min Copyright © (Ophavsret) bekendtgørelse og Fralæggelse af Garanti.


Privacy Notice / Beskyttelse af personlige oplysninger bekendtgørelse

Privacy / Fortrolighed


Cookie Notice / Cookie bekendtgørelse

Use of cookies / Brug af cookies


Back Back to page 1. / Tilbage til side 1.


DK-Letterbox E-mail   Top of This Page
E-mail Contact   Go to Home Page