DK-Flag Erik Østergaard - The Lumbye Society / Det Lumbyske Selskab Go to Home Page
   Return
  
  
  Bottom of This Page

The Lumbye Society / Det Lumbyske Selskab

Information / Information

Hans Christian Lumbye

Hans Christian Lumbye (Born / FødtMay 2, 1810 - Died / DødMarch 20, 1874) /
Hans Christian Lumbye (Born / Født2. maj 1810 - Died / Død20. marts 1874)

The idolised Danish conductor and composer of genius H. C. Lumbye was the Tivoli Gardens' greatest attraction from the opening night in 1843 and to he in 1872 on account of failing health lay down his conductor's baton. His sparkling and melodious compositions (Champagnegaloppen [See music / Se noder See music], Drømmebilleder, Amélie Waltz, and many others) are likewise in demand and inseparable from the Tivoli Gardens' programmes today that when he himself presented them for more than 100 years ago. /
Den forgudede danske dirigent og geniale komponist H. C. Lumbye var Tivolis store attraktion fra den første aften i 1843 og til han i 1872 af helbredshensyn nedlagde sin taktstok. Hans sprudlende og melodiøse kompositioner (Champagnegaloppen [See music / Se noder Se noder], Drømmebilleder, Amélie Vals og mange flere) er ligeså yndede og uadskillelige fra Tivolis programmer i dag, som da han selv fremførte dem for mere end 100 år siden.

 

H. C. LUMBYE:
COMPOSITIONS sorted by... /
KOMPOSITIONER sorteret efter...
year (in Danish) / aar (på dansk) title (in Danish) / titel (på dansk)

 


Bibliography (Reading List) / Litteraturliste

Books mostly in Danish about "H. C. Lumbye" and his music (the list is not complete): /
Bøger mest på dansk om "H. C. Lumbye" og hans musik (listen er ikke komplet):

Beyond this "H. C. Lumbye" is mentioned in many books about "The Tivoli Gardens of Copenhagen" and its history. /
Herudover er "H. C. Lumbye" omtalt i mange bøger om "Tivoli i København" og dets historie.

 


The Rules of the Society / Vedtægter

Section: / Paragraf:

 1. The name of the society is The Danish Lumbye Society. The society runs under the name The Lumbye Society (The Danish Lumbye Society), Lumbye's Friends (The Danish Lumbye Society) and The Friends of Lumbye (The Danish Lumbye Society). /
  Selskabets navn er Det Danske Lumbyske Selskab. Selskabet driver virksomhed under navnet Det Lumbyske Selskab (Det Danske Lumbyske Selskab) og Lumbyes Venner (Det Danske Lumbyske Selskab).
 2. Its domicile is Greater Copenhagen, Denmark. /
  Dets hjemsted er Storkøbenhavn, Danmark.
 3. The object of the society is to popularise and promote the knowledge of H. C. Lumbye and his music plus give the members the opportunity to listen to and exchange views and knowledge about H. C. Lumbye and his music plus cognate subjects. /
  Selskabets formål er at udbrede og fremme kendskabet til H. C. Lumbye og hans musik samt give medlemmerne lejlighed til at høre og udveksle synspunkter og viden om H. C. Lumbye og hans musik samt beslægtede emner.
 4. According to resolution taken on the society's general meeting a subscription can be lay down which if that is the case by the members must be paid to the society's elected treasurer. /
  Efter beslutning på selskabets generalforsamling kan der fastlægges et kontingent, som i så fald af medlemmerne skal betales til selskabets valgte kasserer.
 5. Members are admitted according to resolution specified by the executive committee. The executive committee makes contact with new candidates themselves. /
  Medlemmer optages efter bestyrelsens nærmere bestemmelser. Bestyrelsen tager selv kontakt til nye emner.
 6. Subsection: /
  Del:
  1. There must be hold a general meeting once a year. /
   Der skal afholdes generalforsamling en gang om året.
  2. Extraordinary general meetings can be hold according to resolution by the executive committee or if demanded by at least two members. Extraordinary general meetings must be hold as soon as possible after the demand hereof. /
   Ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller hvis mindst to medlemmer kræver det. Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes hurtigst muligt efter at der er fremsat forslag herom.
  3. Notice of general meetings must take place with at least five days notice. Notice of extraordinary general meetings must take place with at least three days notice. /
   Indkaldelse til generalforsamlinger skal ske med mindst fem dages varsel. Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger skal ske med mindst tre dages varsel.
  4. All members have the right to participate in the society's general meetings. /
   Alle medlemmer har ret til at deltage i selskabets generalforsamlinger.
  5. Each appeared member has one vote at the general meeting. In the event of a tie holds the chairperson the casting vote. /
   På generalforsamlingen har hvert fremmødt medlem en stemme. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme udslaggivende.
  6. The chairperson, the treasurer, and the rest of the executive committee are elected by and from among the members at the annual general meeting. The elections take effect immediately after the termination of the general meeting. /
   Formanden, kassereren og resten af bestyrelsen vælges af og blandt medlemmerne på den årlige generalforsamling. Valgene træder i kraft umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.
  7. The general meeting is always legally competent to transact business irrespective of the number of the attendance. /
   Generalforsamlingen er uanset antallet af fremmødte altid beslutningsdygtig.
  8. The general meeting is conducted by a chairperson of a meeting nominated by the executive committee from among the appeared members. /
   Generalforsamlingen ledes af en dirigent udpeget af bestyrelsen blandt de fremmødte medlemmer.
  9. At the general meeting the chairperson submits his report. The treasurer comment on and submits the accounts for approval of the general meeting and submits, if any, a proposal for the future subscription. Elects to the respective posts are made. Beyond this proposals from the executive committee and the members can be made and commented on. /
   På generalforsamlingen fremlægger formanden sin beretning. Kassereren kommenterer og fremlægger regnskabet til generalforsamlingens godkendelse og fremlægger eventuelt et forslag til fremtidigt kontingent. Der foretages valg til de forskellige poster. Herudover gives der bestyrelse og medlemmerne mulighed for at stille og kommentere forslag.
  10. The agenda to the general meeting must at least list the following items: /
   Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
   1. The chairperson announces whom the executive committee has nominated as chairperson of the meeting. /
    Formanden meddeler, hvem bestyrelsen har udpeget til dirigent.
   2. Submitting of the chairperson's report for approval. /
    Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse.
   3. Submitting of the accounts for approval. /
    Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
   4. Submitting of, if any, a proposal for the future subscription. /
    Eventuelt forslag til fremtidigt kontingent.
   5. Election: /
    Valg:
    • Election of chairperson. /
     Valg af formand.
    • Election of treasurer. /
     Valg af kasserer.
    • Decide on the number of the rest of executive committee members. /
     Beslutning om antallet af resten af bestyrelsesmedlemmer.
    • Election of the rest of the executive committee members. /
     Valg af resten af bestyrelsesmedlemmerne.
   6. Discuss proposals from the executive committee and the members. /
    Behandling af forslag fra bestyrelse og medlemmer.
   7. Any other business. /
    Eventuelt.
  11. All proposals can be demanded put to the vote. No proposals can be passed under the item "Any other business". /
   Alle forslag kan kræves sat under afstemning. Der kan ikke vedtages forslag under punkt "Eventuelt".
 7. In the time between the general meetings the executive committee leads the society and summons and organises meetings and activities for the members. /
  I tiden mellem generalforsamlingerne leder bestyrelsen selskabet og indkalder til og arrangerer møder og aktiviteter for medlemmerne.
 8. All members have the right to attend to the society's meetings and activities. /
  Alle medlemmer har ret til at deltage i selskabets møder og aktiviteter.
 9. General meetings and meetings must be hold in Greater Copenhagen, Denmark. /
  Generalforsamlinger og møder skal afholdes i Storkøbenhavn, Danmark.
 10. The general meeting can make the decision to dissolve the society by a simple majority. /
  Generalforsamlingen kan træffe beslutning om opløsning af selskabet ved simpel stemmeflerhed.
 11. Amendments in the rules of the society take effect immediately after their adoption at a general meeting and its termination unless the general meeting at the same time resolves otherwise. /
  Ændringer i vedtægter træder i kraft umiddelbart efter deres vedtagelse på en generalforsamling og dennes afslutning, medmindre generalforsamlingen samtidig beslutter andet.

In this way approved at the general meeting and later amended at the general meeting. /
Således vedtaget på generalforsamlingen og senere ændret på generalforsamlingen.

 

First time published: August 15, 2005. /
Første gang offentliggjort: 15. august 2005.

 


 

   

English version The society's activities were discontinued from the summer of 2011. The society dissolved in the autumn of 2011.

Webmaster

   

 

Dansk version Selskabets virksomhed blev indstillet fra sommeren 2011. Selskabet ophørte i efteråret 2011.

Webmaster

 


The Lumbye Society has chosen to hold its meetings at: / Det Lumbyske Selskab har valgt at afholde sine møder på: Hotel 'Ravnsborg'.


   Top of This Page
E-mail Contact / E-mail kontakt   Return
   Go to Home Page