DK-Flag Erik Østergaard - Converse Gradient / Omregn skråning (stejlhedsgrad) Go to Home Page
   Return
  
  
Bottom of This Page

Gradient / Skråning (stejlhedsgrad)

Enter a number of gradient in % (per cent (p.c.)) or in ° (degrees) in either field, then click outside the text box. Use only the period (.) as a valid decimal separator. / Skriv et tal for skråning (stigning / hældning / stejlhedsgrad) i % (procent) eller i ° (grader) i det ene af felterne, klik herefter udenfor tekst boksen. Brug kun punktum (.) som en gyldig decimal separator.

    %
    °


New Degree(s) / Nygrad(er)

Enter a number of new degree(s) or ° (degrees) in either field, then click outside the text box. Use only the period (.) as a valid decimal separator. / Skriv et tal for nygrad(er) eller ° (grader) i det ene af felterne, klik herefter udenfor tekst boksen. Brug kun punktum (.) som en gyldig decimal separator.

    new degree(s) / nygrad(er)
    °


Geographically Degrees / Geografiske grader

Enter a number of geographically Degrees (°) Minutes (') Seconds (") of latitude or longitude in the appropriate fields or enter a number of geographically Decimal Degrees (°) of latitude or longitude in the appropriate field. To see the result, click the appropriate "?" button. Use only the period (.) as a valid decimal separator. / Skriv et tal for geografisk bredde- eller længde- grader (°) minutter (') sekunder (") i de behørige felter eller skriv et tal for geografisk bredde- eller længde- decimalgrader (°) i det behørige felt. For at se resultatet, tryk på den behørige "?" knap. Brug kun punktum (.) som en gyldig decimal separator.

"All Clear / Slet alt" clears all. / "All Clear / Slet alt" sletter alt.

Geographically Position / Geografisk positionsangivelse
° ' "
°

Converse Degrees, Minutes, Seconds to Decimal Degrees: /
Omregn grader, minutter, sekunder til decimalgrader:

Converse Decimal Degrees to Degrees, Minutes, Seconds: /
Omregn decimalgrader til grader, minutter, sekunder:

In order to state a geographically position the form is often used:
55° N, 22', 22". (Latitude 55 Degrees, 22 Minutes, 22 Seconds North.)
12° E, 11', 22". (Longitude 12 Degrees, 11 Minutes, 22 Seconds East.)
 /
For at angive en geografisk positionsangivelse bruges ofte formen:
55° N, 22', 22". (55 grader, 22 minutter, 22 sekunder Nordlig bredde.)
12° Ø, 11', 22". (12 grader, 11 minutter, 22 sekunder Østlig længde.)


The calculations is based on: / Beregningerne er baseret på:

Gradient (Grade):
Inclination with the horizontal of a road, railroad, etc., usually expressed by stating the vertical rise or fall as a percentage of the horizontal distance; slope. Also used about a theatre (stage) floor which slopes (slants). The vertical rise or fall is often stated by adding the sign "+" for rise or "-" for fall in front of the number. /
Skråning (stejlhedsgrad):
Hældning af en vej, jernbane etc. sædvanligvis udtrykt ved at fastslå den vertikale (lodrette) stigning eller fald som en procentdel af den horisontale (vandrette) afstand; hældning. Også brugt om et teatergulv (scene) som skråner. Den vertikale (lodrette) stigning eller fald angives ofte ved foran tallet at tilføje fortegnet "+" for stigning eller "-" for fald.

0° or 0%:
Defined as a horizontal line. /
0° eller 0%:
Defineret som en horisontal (vandret) linie.

90° or against Infinity / Uendelig % (against infinity %):
Defined as a vertical line. Vertical up is +90° = + Infinity / Uendelig number of %. Vertical down is -90° = - Infinity / Uendelig number of %. As it can be seen, the vertical rise or fall is often stated by adding the sign "+" for rise or "-" for fall in front of the number. /
90° eller imod Infinity / Uendelig % (imod uendelig %):
Defineret som en vertikal (lodret) linie. Vertikal (lodret) op er +90° = + Infinity / Uendelig antal %. Vertikal (lodret) ned er -90° = - Infinity / Uendelig antal %. Som det kan ses, er den vertikale (lodrette) stigning eller fald ofte angivet ved foran tallet at tilføje fortegnet "+" for stigning eller "-" for fald.

Degree:
Geometric the 360th part of a complete angle or turn, often indicated by the sign°, as 45°. /
Grad:
Geometrisk den 360. del af en hel vinkel eller omdrejning, ofte angivet med symbolet°, ligesom 45°.

New degree(s):
Geometric the 400th part of a complete angle or turn. A »modern« measure of an angle adjusted to the decimal system. /
Nygrad(er):
Geometrisk den 400. del af en hel vinkel eller omdrejning. Et »moderne« vinkelmål afpasset efter decimalsystemet.

Geographically Position:
latitude: Geographically the angular distance north or south from the equator of a point on the earth's surface, measured on the meridian of the point or a place or region as marked by this distance.
longitude: Geographically the angular distance east or west on the earth's surface, measured by the angle contained between the meridian of a particular place and some prime meridian, as that of Greenwich, England, and expressed either in degrees (°), minutes ('), seconds ("), or by some corresponding difference in time (stated in hours, time-minutes, time-seconds, as 1 hour = 15°).
equator: The great circle of the earth, equidistant from the North Pole and South Pole and is at right angles to the axis of the earth.
meridian: A great circle of the earth passing through the poles and any given point on the earth's surface or the half of such a circle included between the poles.

Geografisk positionsangivelse:
bredde (breddegrad): Geografisk den vinkeldannede afstand nord eller syd for ækvator fra et punkt på jordens overflade målt på punktets meridian eller et sted eller region som markeret af denne afstand.
længde (længdegrad): Geografisk den vinkeldannede afstand øst eller vest på jordens overflade, målt mellem den vinkel, som indeholder meridianen på et bestemt sted og en eller anden hoved-meridian såsom den i Greenwich, England og udtrykt enten i grader (°), minutter (') (bueminutter), sekunder (") (buesekunder) eller ved en eller anden tilsvarende forskel i tid (angivet i timer, tidsminutter, tidssekunder, idet 1 time = 15°).
ækvator: Den store cirkel om jorden som er lige langt fra Nordpolen og Sydpolen og står vinkelret på jordens akse.
meridian: En stor cirkel om jorden som går gennem polerne og et hvilket som helst givet punkt på jordens overflade eller halvdelen af en sådan cirkel mellem polerne.


Converse / Omregn


   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page