DK-Flag Erik Østergaard - Converse Energy / Omregn energi Go to Home Page
   Return
  
  
Bottom of This Page

Unit of Energy / Energienhed

Enter a number of energy in one of the fields in selected group, then click outside the text box. Use only the period (.) as a valid decimal separator. / Skriv et tal for energi i et af felterne i udvalgt gruppe, klik herefter udenfor tekst boksen. Brug kun punktum (.) som en gyldig decimal separator.

 

joule(s) (J) /
joule (J)

 

Obsolete: calorie(s) (cal) /
Forældet: kalorie(r) (cal)

  Tilde operator = varies with = similar to / Er omtrent lig med  

 

kilojoule(s) (kJ) /
kilojoule (kJ)

 

Obsolete: kilocalorie(s) (kcal) /
Forældet: kilokalorie(r) (kcal)

  Tilde operator = varies with = similar to / Er omtrent lig med  

 

megajoule(s) (MJ) /
megajoule (MJ)

 

Obsolete: megacalorie(s) (Mcal) /
Forældet: megakalorie(r) (Mcal)

  Tilde operator = varies with = similar to / Er omtrent lig med  

 


The metric system / Det metriske system

The period (.) is used as decimal separator. / Punktum (.) er brugt som decimal separator.


The calculations is based on: / Beregningerne er baseret på:

The period (.) is used as decimal separator. / Punktum (.) er brugt som decimal separator.


joule (J) is named after the English physicist James Prescott Joule (Born / Født1818 - Died / Død1889). / joule (J) har navn efter den engelske fysiker James Prescott Joule (Born / Født1818 - Died / Død1889).

joule; abbreviated J; a unit of energy: the energy required to perform 1 newton; use include also about the energy content of foods, where the term joule is introduced by the EC (European Community) member states - now the European Union (EU) - instead of calorie from January 1, 1978. / joule; forkortet J; en måleenhed for energi: den energi, der skal til for at præstere 1 newton; bruges bl.a. også om energiindhold i madvarer, hvor begrebet joule er indført af EF-landene (Det Europæiske Fællesskab) - nu Den Europæiske Union (EU) - i stedet for kalorie fra 1. januar 1978.

newton (N) is named after the English physicist Sir Isaac Newton (Born / Født1642 - Died / Død1727). / newton (N) har navn efter den engelske fysiker Sir Isaac Newton (Born / Født1642 - Died / Død1727).

newton; abbreviated N; a unit of force: 1 newton is the force that gives mass 1 kg an acceleration of 1 m per. seconds. / newton; forkortet N; en måleenhed for kraft: 1 newton er den kraft, der giver massen 1 kg en acceleration på 1 m pr. sekund.

calorie (cal); derived from Latin calor 'heat'. / kalorie (cal); afledt af latin calor 'varme'.

calorie; abbreviated cal; objectives for energy: 1 calorie = approximate 4.1855 joules, defined as the quantity of heat (energy quantity), which is used to heat 1 gram of water 1°C from 14.5°C to 15.5°C, when the water is at atmospheric pressure; the term calorie is replaced by joules in the EC (European Community) member states - now the European Union (EU) - from January 1, 1978. / kalorie; forkortet cal; mål for energi: 1 kalorie = ca. 4,1855 joule; defineret som den varmemængde (energimængde), der bruges til at opvarme 1 g vand 1°C fra 14,5°C til 15,5°C, når vandet er ved atmosfærisk tryk; begrebet kalorie er erstattet af joule i EF-landene (Det Europæiske Fællesskab) - nu Den Europæiske Union (EU) - fra 1. januar 1978.


Converse / Omregn


   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page