DK-Flag Erik Østergaard - Trykt gotisk alfabet / Printed black letter (Gothic) alphabet Go to Home Page
   Return
  
  
Bottom of This Page

Trykt gotisk alfabet /
Printed black letter (Gothic) alphabet

Trykt gotisk alfabet / Printed black letter (Gothic) alphabetCalligraphy and Black letter /
Kalligrafi og Gotisk skrift

CALLIGRAPHY. The word calligraphy comes from the Greek words kallos and graphos, meaning "beautiful" and "writing", or "drawing". / KALLIGRAFI. Ordet kalligrafi stammer fra det græske ord kallos og graphos, betydende "skøn" og "skrift" eller "tegning".

Today calligraphy not only refers to well-made letter shapes but also to their decorative arrangement. It differs from good handwriting by a conscious intent to create and arrange letters attractively. Legibility is often of secondary value, but craft and skill of execution are always important in calligraphy. Common writing tools in Western calligraphy are the pen and the brush. While writing can be traced back for thousands of years, the decorative use of the alphabet in the West dates from about the 6th century BC and first appears in the formal writings of the Greeks. / I dag refererer kalligrafi ikke kun til godt skrevne bogstavformer, men også til deres dekorative opstilling. Kalligrafi adskiller sig fra god håndskrift ved en bevidst hensigt om at skabe og opstille bogstaver tiltalende. Læselighed er ofte af underordnet værdi, men håndværk og dygtighed ved udførelsen er altid vigtig i kalligrafi. Almindelige skriveredskaber i vestens kalligrafi er pen og pensel. Mens skrivning kan føres tilbage over tusinder af år, daterer den dekorative brug af alfabetet sig i vesten fra omkring det 6. århundrede før Kristi fødsel og optræder første gang i de græske formelle skrifter.

Toward the last quarter of the 12th century, carolingian minuscule letters began to be written taller than they were wide. They evolved into several distinct book hands and one calligraphic cursive style used in both books and documents. Collectively they are termed black letter in English from the dark appearance of a page that results from the small space between lines. In Danish they are termed gotisk skrift (Gothic letter). / Mod den sidste fjerdel af det 12. århundrede begyndte karolingisk minuskel (små) bogstaver at blive skrevet højere end de var brede. De udviklede sig til adskillige særskilte bogskrifter og en kalligrafisk skråskrift stil brugt både i bøger og dokumenter. Kollektivt kaldes de black letter (sort skrift(type)) på engelsk efter det mørke udseende af en side, som var et resultat af den lille afstand mellem linierne. På dansk kaldes de gotisk skrift.

Black letter - examples of calligraphy / Gotisk skrift - eksempler på kalligrafi

Black letter - examples of calligraphy. /
Gotisk skrift - eksempler på kalligrafi.

The earliest black letter style was called textura. In Italy a form called rotunda was commonly used from the 13th to the 15th century. A third called fraktur developed in 16th-century Germany. This combined characteristics of both textura and rotunda. While black letter hands were mainly used for formal writing, another style called bâtard grew out of everyday cursive writing and became a standard book hand by the middle of the 15th century. / Den tidligste gotiske skrift stil blev kaldt textura. I Italien var en form kaldet rotunda i almindelig brug fra det 13. til det 15. århundrede. En tredje kaldet fraktur udvikledes i det 16. århundredes Tyskland. Denne kombinerede karakteristika fra både textura og rotunda. Medens gotisk håndskrift hovedsagelig blev brugt til formelt skrivearbejde, voksede en anden stil kaldet bâtard sig frem af den dagligdags brug af skråskrift og blev en standard bogskrift i midten af det 15. århundrede.

It is believed that the introduction of printing from movable type in the middle of the 15th century marked the death of calligraphy. Obviously, hand-written books could not be produced as fast or in as great quantity as printed ones, but the art hardly disappeared - it only changed direction. Printing also served to spread and standardize calligraphy. Calligraphy continued to exist but more as a curiosity than as an art form. / Man mener at fremkomsten af trykning efter løs type i midten af det 15. århundrede markerede døden for kalligrafi. Selvfølgelig kunne håndskrevne bøger ikke blive fremstillet så hurtigt eller i så store mængder som trykte, men kunsten forsvandt næppe - den ændrede kun retning. Trykning tjente også til at sprede og standardisere kalligrafi. Kalligrafi fortsatte med at eksistere, men mere som en kuriositet end som en kunstform.

From the wordbook: / Fra ordbogen:

frak-tur [[Gerund from Latin (fractura): so named from its angular, broken lines]] [often F-]: a style of German black-letter type, often reproduced in Pennsylvania Dutch art. A black letter with broken forms and flourishes of the capital letters; used in older printing. / frak-tur [[verbalsubstantiv fra latin (fractura): kaldt således fra dens kantede brudte linier]] [ofte F-]: en stil af tysk gotisk skrifttype tit gengivet i Pennsylvania hollandsk kunst. En gotisk skrift med brudte former og snirklede versaler (store bogstaver); anvendt i ældre bogtryk.

black letter: a printing type with angular broken lines; developed in the 12th-century and used up to the beginning of the 19th century in Denmark in different forms such as print fonts, among other things fraktur, and as handwriting. / gotisk skrift: en skriftart med kantede, brudte linier; udviklet i 1200-tallet og anvendt indtil begyndelsen af 1900-tallet i Danmark i forskellige udformninger såsom trykskrift, bl.a. fraktur, og som håndskrift.Black letter-fonts for the Microsoft ® Windows ® program /
Fraktur-skrifttyper for Microsoft ® Windows ® programmet

Some TTF (True Type Font) fonts with black letter-fonts for the Microsoft ® Windows ® program: Fraktur (72 KB), Frankenstein (44 KB), DSNormalFraktur (49 KB), Schwaben Alt (22 KB). / Nogle TTF (True Type Font) fonte med fraktur-skrifttyper for Microsoft ® Windows ® programmet: Fraktur (72 KB), Frankenstein (44 KB), DSNormalFraktur (49 KB), Schwaben Alt (22 KB).

Other analog names that the font 'Fraktur BT' is known by: Fraktur, German Gothic. / Andre analoge navne som skrifttypen 'Fraktur BT' er kendt under: Fraktur, German Gothic.

Test if these black letter-fonts are installed /
Test om disse fraktur-skrifttyper er installeret
Font /
Skrifttype
Specimen of type /
Skriftprøve
Remarks /
Bemærkninger
Fraktur Fraktur With support of the Danish letters æ, ø, å, Æ, Ø, Å. / Med understøttelse af de danske bogstaver æ, ø, å, Æ, Ø, Å.
Frankenstein Frankenstein With support of the Danish letters æ, ø, å, Æ, Ø, Å. / Med understøttelse af de danske bogstaver æ, ø, å, Æ, Ø, Å.
DSNormalFraktur DSNormalFraktur With support of the one Danish letter å, Å. / Med understøttelse af det ene danske bogstav å, Å. With support of both the tall (black letter form) and short (Roman form) s. / Med understøttelse af både det lange (gotiske form) og korte (latinske form) s.
Schwaben Alt Schwaben Alt With support of both the tall (black letter form) and short (Roman form) s. / Med understøttelse af både det lange (gotiske form) og korte (latinske form) s.
If these black letter-fonts are not installed will "Specimen of type" not be shown correct.  /
Hvis disse fraktur-skrifttyper ikke er installeret vil "Skriftprøve" ikke blive vist korrekt.

These TTF-fonts can be found on the Internet under the file-names: fraktur.zip (45 KB) with tt0983m_.ttf, frankenstein.zip (35 KB) with frnkstnn.ttf, dsnormalfraktur.zip (27 KB) with ds-nfb__.ttf, schwaben.zip (15 KB) with schwb___.ttf. / Disse TTF-fonte kan findes på Internettet under fil-navnene: fraktur.zip (45 KB) med tt0983m_.ttf, frankenstein.zip (35 KB) med frnkstnn.ttf, dsnormalfraktur.zip (27 KB) med ds-nfb__.ttf, schwaben.zip (15 KB) med schwb___.ttf.Fraktur font: Word macro /
Fraktur font: Word makro

Fraktur font: Word macro to change a normal Danish text into the black letter (gothic font). / Fraktur font: Word makro til at lave en almindelig dansk tekst om til fraktur (gotisk skrift).

Macro that changes a normal Danish text into fraktur font as a combination of the fraktur fonts "DSNormalFraktur" and "Frankenstein". One of the old rules for using long s and latin s is observed: Latin s is always used at the end of a word. Consecutive (following one another in uninterrupted succession or order) letters "c" and "h" are changed into the "ch" ligature (a character or type combining two or more letters for example & which is combined e and t). Likewise, "å" is substituted with "aa". / Makro, der ændrer en almindelig dansk tekst til fraktur font som en kombination af fraktur skrifttyperne "DSNormalFraktur" og "Frankenstein". En af de gamle regler for brug af lang s og latin s overholdes: Latin s bruges altid i slutningen af et ord. Konsekutive (som følger efter hinanden i uafbrudt rækkefølge eller orden) bogstaverne "c" og "h" er ændret til "ch" ligatur (et skrifttegn eller en type som består af to eller flere sammenskrevne bogstaver, for eksempel & som er sammenskrevet e og t). Ligeledes substitueres "å" med "aa".

See source code for VBA here: / Se kildekode for VBA her:

(Geometric Shapes) Source code snippets [VBA] Fraktur font: Word macro to change a normal Danish text into the black letter (gothic font). / [VBA] Fraktur font: Word makro til at lave en almindelig dansk tekst om til fraktur (gotisk skrift).*)

*) Opens in a new browser window. Just close this new window and you are back. / Åbner i et nyt browser vindue. Luk dette nye vindue og du er tilbage.


   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page