DK-Flag Erik Østergaard - Source code snippets / Kildekode småstykker Go to Home Page
 (Geometric Shapes) Source code snippets Return
  
  
Bottom of This Page

 

VBA

- source code snippets /
- kildekode småstykker

Education

 


(Geometric Shapes) BASIC source code snippets BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code) source code snippets / BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code) kildekode småstykker

- included the programming languages variants: Basic, VB (Visual Basic), VBA (Visual Basic for Applications), and VBS (VBScript). / - inkluderet programmeringssprog varianterne: Basic, VB (Visual Basic), VBA (Visual Basic for Applications) og VBS (VBScript).

Warning Warning / AdvarselWarning: Don't run the script files without reading them first! /
Warning / AdvarselAdvarsel: Kør ikke script-filerne uden at læse dem først!

VBA - source code snippets / VBA - kildekode småstykker

Join multiple Microsoft Office Excel Workbook cells with a delimiter. Empty cells are ignored. / Sammenføj flere Microsoft Office Excel Arbejdsbog celler med et skilletegn. Tomme celler ignoreres.

Description: Concatenate multiple Microsoft Office Excel Workbook cells with a delimiter. Empty cells are ignored. For example if you have a column with Given name and one with Surname you can join them into a new column Name with a space between them. Or if you have a column with E-mail addresses you can join them separated with a character for example a semi-colon or a comma depending on your mail program if you want to send the same E-mail to many recipients at one time. / Beskrivelse: Sammenkæd flere Microsoft Office Excel Arbejdsbog celler med et skilletegn. Tomme celler ignoreres. For eksempel hvis du har en kolonne med Fornavn og en med Efternavn, kan du sammenføje dem i en ny kolonne Navn med et mellemrum mellem dem. Eller hvis du har en kolonne med E-mail adresser, kan du sammenføje dem adskilt med en karakter for eksempel et semikolon eller et komma afhængigt af dit mailprogram, hvis du ønsker at sende den samme E-mail til flere modtagere på én gang.

Developed and tested under Microsoft Office Excel 2003 - English version. / Udviklet og testet under Microsoft Office Excel 2003 - engelsk version.

1 Implementation: (How to use:) /
1 Implementering: (Sådan bruger du:)

Excel: / Excel:

 1. Open an Excel Workbook /
  Åben en Excel Arbejdsbog
 2. Copy the code below /
  Kopier koden nedenfor
 3. Press Alt+F11 to open the 'Visual Basic Editor (VBE)' /
  Tryk Alt+F11 for at åbne 'Visual Basic Editor (VBE)'
 4. Select INSERT > (general) MODULE from the menubar /
  Vælg INDSÆT > (generelt) MODUL fra menulinien
 5. Paste code into the right (top) panel /
  Indsæt kode i det højre (top) panel
 6. Press Alt+Q to return to Excel /
  Tryk Alt+Q for at returnere til Excel


' All variables must be declared before use.
Option Explicit

Public Function doJoin(rng As Range, delimiter As String) As String
  ' Join multiple cells with a delimiter. Empty cells are ignored.
  Dim cell As Range
  For Each cell In rng
    If Not cell.Text = "" Then
      doJoin = doJoin & cell.Text & delimiter
    End If
  Next cell
  ' Remove the last delimiter.
  If Len(doJoin) >= (1 + Len(delimiter)) Then
    doJoin = Left(doJoin, Len(doJoin) - Len(delimiter))
  End If
End Function

Conventions used for: Source code syntax highlighting. / Regler brugt til: Kildekode syntaks fremhævning.

2 Implementation: (How to use:) Now you can call the function from your project by - in an empty cell - using this syntax... /
2 Implementering: (Sådan bruger du:) Nu kan du kalde funktionen fra dit projekt ved - i en tom celle - at bruge denne syntaks...=doJoin(C4:C7;";")  ' OS with ; list separator / OS med ; listeseparator.
=doJoin(C4:C7,";")  ' OS with , list separator or in a macro code / OS med , listeseparator eller i en makro kode.

Conventions used for: Source code syntax highlighting. / Regler brugt til: Kildekode syntaks fremhævning.

To use the formula, simply type it into a cell like a regular formula. You will have to fill out with your choice of an Excel range and your choice of a delimiter. / For at bruge formlen, skal du blot skrive den i en celle ligesom en almindelig formel. Du bliver nødt til at udfylde med dit valg af et Excel-interval og dit valg af et skilletegn.

In the syntax example above the delimiter is a ";" semi-colon but if it is a list of E-mail addresses some mail programs use "," comma instead as delimiter. / I syntaks eksemplet ovenfor er skilletegnet et ";" semikolon, men hvis det er en liste over E-mail adresser, bruger nogle mailprogrammer "," komma i stedet som skilletegn.

Example: Spreadsheet (worksheet). / Eksempel: Regneark.

  A B C D E
1 The Society for the protection of VBA /
Foreningen til værn for VBA
 
2 List of members / Medlemsliste  
3 Given name /
Fornavn
Surname /
Efternavn
E-mail address /
E-mail adresse
Name /
Navn
 
4 A. Smith a_smith@association.com A. Smith =doJoin(A4:B4;" ")
5 B. Smith b_smith@association.com B. Smith =doJoin(A5:B5;" ")
6   Smith   Smith =doJoin(A6:B6;" ")
7 D. Smith d_smith@association.com D. Smith =doJoin(A7:B7;" ")
8 E. Smith e_smith@association.com E. Smith =doJoin(A8:B8;" ")
9 F. Smith f_smith@association.com F. Smith =doJoin(A9:B9;" ")
10 G. Smith g_smith@association.com G. Smith =doJoin(A10:B10;" ")
11 H. Smith h_smith@association.com H. Smith =doJoin(A11:B11;" ")
12          
13          
14 a_smith@association.com;b_smith@association.com;d_smith@association.com
15 =doJoin(C4:C7;";") or / eller =doJoin(C4:C7,";") depending on your operating system (OS) / afhængigt af dit operativsystem (OS)
16 a_smith@association.com,b_smith@association.com,d_smith@association.com
17 =doJoin(C4:C7;",") or / eller =doJoin(C4:C7,",") depending on your operating system (OS) / afhængigt af dit operativsystem (OS)
18          

Rest your mouse pointer in the spreadsheet (worksheet) on the desired "formula" and see which range is selected. /
Hvil musemarkøren i regnearket på den ønskede "formel" og se, hvilket område der er valgt.

In the example above column "E" shows the function (code) used in column "D" with ";" semi-colon as list separator. Depending on your operating system (OS) you may have to use "," comma instead. / I eksemplet ovenfor viser kolonne "E" den anvendte funktion (kode) brugt i kolonne "D" med ";" semikolon som listeseparator. Afhængigt af dit operativsystem (OS) kan du være nødt til at bruge "," komma i stedet.

In the example above row "15" shows the function (code) used in row "14" and row "17" shows the function (code) used in row "16". / I eksemplet ovenfor viser række "15" den anvendte funktion (kode) brugt i række "14" og række "17" den anvendte funktion (kode) brugt i række "16".

Now you have in the example above in row "14" or in row "16" your E-mail address list separated in a text string and ready to copy and paste into your favorite E-mail program. See below: Advice on how to send Email to many recipients at one time. / Nu har du i eksemplet ovenfor i række "14" eller i række "16" din E-mail adresse liste adskilt i en tekst streng og klar til at kopiere og indsætte i dit foretrukne E-mail program. Se nedenfor: Rådgivning om, hvordan du sender e-mail til mange modtagere på én gang.

Note in the example above that "A6" Smith have no given name and no E-mail address. / Bemærk i eksemplet ovenfor, at "A6" Smith har ikke noget fornavn og ingen E-mail adresse.


Tip / Tip Tips: / Tips:

Tip / TipIn Excel 2016, Excel Online, with more you can use the TEXTJOIN function, one of the text functions in Microsoft Excel. Description: The TEXTJOIN function combines the text from multiple ranges and/or strings, and includes a delimiter you specify between each text value that will be combined. If the delimiter is an empty text string, this function will effectively concatenate the ranges. Syntax: TEXTJOIN(delimiter, ignore_empty, text1, [text2], ...). ignore_empty (required): If TRUE, ignores empty cells. Example:
=TEXTJOIN(";";TRUE;C4:C7) or =TEXTJOIN(";",TRUE,C4:C7) depending on your operating system (OS)
=TEXTJOIN(",";TRUE;C4:C7) or =TEXTJOIN(",",TRUE,C4:C7) depending on your operating system (OS) /
Tip / TipI Excel 2016, Excel Online med flere kan du bruge TEKST.KOMBINER-funktion, en af tekstfunktionerne i Microsoft Excel. Beskrivelse: Funktionen TEKST.KOMBINER kombinerer teksten fra flere områder og/eller strenge og indeholder en afgrænser, du angiver mellem hver tekstværdi, der skal kombineres. Hvis afgrænseren er en tom tekststreng, sammenføjer denne funktion effektivt områderne. Syntaks: TEKST.KOMBINER(afgrænser, ignore_empty, tekst1; [tekst2]; ...). ignore_empty (påkrævet): Hvis SAND, ignorerer tomme celler. Eksempel:
=TEKST.KOMBINER(";";SAND;C4:C7) eller =TEKST.KOMBINER(";",SAND,C4:C7) afhængigt af dit operativsystem (OS)
=TEKST.KOMBINER(",";SAND;C4:C7) eller =TEKST.KOMBINER(",",SAND,C4:C7) afhængigt af dit operativsystem (OS)


Advice on how to send Email to many recipients at one time /
Rådgivning om, hvordan du sender e-mail til mange modtagere på én gang

Below is a non-working screenshot (or screen dump, a term used for an accurate transcript of the current screen) »image« of a part of an E-mail program. /
Nedenfor er et ikke virkende screenshot (eller screen dump, et udtryk der bruges for en nøjagtig udskrift af det aktuelle skærmbillede) »billede« af en del af et E-mail program.

 

New Message / Ny meddelelse
Attach / VedhæftAttach file / Vedhæft fil  Read receipt requested / Kvittering for læsning Send Mail
To... / Til...   From / Fra
Subject / Emne   Show Cc and Bcc / Vis Cc og Bcc

ScreenshotWhat of a part of an E-mail program: E-mail message > New Message.
ScreenshotHvad af en del af et E-mail program: E-mail-meddelelse > Ny meddelelse.

 

In your mail program... / I dit mailprogram...

 1. Press the button to select E-mail message > New Message. /Tryk på knappen for at vælge E-mail-meddelelse > Ny meddelelse.
 2. Press the button to show the cc and bcc options if necessary. /Tryk på knappen for at vise cc og bcc mulighederne, hvis det er nødvendigt.
 3. It is suggested that you fill in the "to" field with your "from" e-mail address. / Det foreslås, at du udfylder "til" feltet med din "fra" e-mail-adresse.
 4. In the "bcc" field fill in with the e-mail addresses you just generated in your spreadsheet (worksheet). / I "bcc" feltet udfyld med de e-mail-adresser, du lige genererede i regnearket.
 5. Fill in the "subject" field. / Udfyld "emne" feltet.
 6. Fill in the "text" field. / Udfyld "tekst" feltet.
 7. Add any attachments. / Tilføj eventuelle vedhæftede filer.
 8. When you are finished, press the send button. / Når du er færdig, skal du trykke på send-knappen.

Your mail provider may have a maximum number of how many recipients there can be sent to at the same time. In this case it may be necessary to divide and distribute the recipients over several mails. / Din mail-udbyder kan have et maksimalt antal på, hvor mange modtagere der kan sendes til samtidigt. I dette tilfælde kan det være nødvendigt at opdele og fordele modtagerne over flere mails.

Glossary /
Ordliste

What is... / Hvad er...

- sorted by relevance to this article. /
- sorteret efter relevans for denne artikel.

English version cc, abbreviation: /
Dansk version cc, forkortelse:
English version carbon copy, used as an indication that a duplicate has been or should be sent to another person. /
Dansk version carbon copy (karbonkopi), bruges som en indikation af, at en kopi er blevet eller skal sendes til en anden person.
English version bcc, abbreviation: /
Dansk version bcc, forkortelse:
English version blind carbon copy, a copy of an e-mail sent to someone whose name and address isn't visible to other recipients. /
Dansk version blind carbon copy (blindkopi), en kopi af en e-mail sendt til en person, hvis navn og adresse ikke er synlig for andre modtagere.

(Geometric Shapes) Source code snippetsSource code snippets / Kildekode småstykker

- often included as functions for use in modules with program code, macros, and scripts etcetera. / - mange gange inkluderet som funktioner til brug i moduler med programkode, makroer og scripts og så videre.

The code might need some minor tweaks to run in your application. / Koden kan behøve nogle mindre ændringer for at kunne afvikles i dit anvendelsesområde.

Warning / Advarsel Licence: Free to use, but please share improvements. No warranty - use at own risk. /
Warning / Advarsel Licens: Fri brug, men del venligst forbedringer. Ingen garanti - brug på eget ansvar.

Warning: Don't run the script files without reading them first!
Total absence of any guarantee, warranty, or responsibility for script files, the script(s), the files they may produce, or the effects the script(s) or script-produced files may have. The script(s) is, after all, plain text. The burden is on the person using the script(s) to examine the script source code and determine whether or not a script is usable and safe. Operating systems and browsers are constantly changing. What works today may not work tomorrow!

Advarsel: Kør ikke script-filerne uden at læse dem først!
Totalt fravær af nogen form for garanti, garanti eller ansvar for script-filer, scriptet(scriptene), de filer, de kan producere eller de virkninger, scriptet(scriptene) eller scriptproducerede filer kan have. Scriptet(Scriptene) er, trods alt, almindelig tekst. Byrden er på brugeren af scriptet(scriptene) til at undersøge script kildekoden og afgøre, hvorvidt et script er brugbart og sikkert. Operativsystemer og browsere er under konstant forandring. Hvad fungerer i dag, fungerer muligvis ikke i morgen!


   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page