Calendar Help Page / Kalender Hjælp Side

Convert Week Number To Date Range / Konverter ugenummer til dato række

Select wanted First Day Of Week and then type a week year (like 2004) and a week number (like 48), and click the button 'Convert / Konverter' or press 'Enter'. /
Vælg ønsket Første dag i ugen og indtast så et ugeår (såsom 2004) og et ugenummer (såsom 48), og klik på knappen 'Convert / Konverter' eller tryk på 'Enter'.

Convert Week Number To Date Range / Konverter ugenummer til dato række

First Day Of Week / Første dag i ugen   Sunday / Søndag     Monday / Mandag  
week year (YYYY): /
ugeår (ÅÅÅÅ):
-W week number: /
ugenummer:

date range (formatted as: YYYY/MM/DD): /
dato række (formateret som: ÅÅÅÅ/MM/DD):
   

The program initially displays a Calendar and a table is showing the current month with position of the current date in the current year. The current date is printed out in the colour (color) red. "Current" is defined by the date settings on the machine loading the program. If the Calendar - No Frames option - is selected then only the current month can be shown. The program is easy to use if you follow these simple tips. / Programmet viser ved start en kalender, og en tabel viser den aktuelle måned med placeringen af den aktuelle dato i indeværende år. Den aktuelle dato udskrives i farven rød. "Aktuel" defineres af datoindstillingerne på den maskine, som indlæser programmet. Hvis Kalender - No Frames (- Ingen rammer) muligheden - er valgt, kan kun den aktuelle måned vises. Programmet er let at bruge, hvis du følger disse enkle tips.

In the Frames mode / I Frames (- Rammer) måde

Help / Hjælp

The Help link show you this page. / Hjælp-linket viser dig denne side.

Language / Sprog

Select wanted Language. / Vælg ønsket Sprog.

First Day Of Week / Første dag i ugen

Select wanted First Day Of Week. / Vælg ønsket Første dag i ugen.

Show Week Numbers / Vis ugenumre

Select whether or not to show Week Numbers. / Vælg enten eller ikke at vise Ugenumre.

If First Day Of Week is selected to sunday and Show Week Numbers is chosen then the following are used... / Hvis Første dag i ugen er valgt til søndag og Vis ugenumre er valgt så er følgende brugt...

Definition of a Week: / Definition af en uge:
A Week is defined as beginning Sunday at mid-night and ending the following Saturday at mid-night (default). A Week is further defined as starting with the week in which January 1 occurs (default). The week numbers are printed out in the colour (color) olive. For example: The 1st January can fall on any day of the week and so not all of the days in that week will be in the current year but we'll consider the week that contains the 1st January to be week one of the current year even though not all of the days in that week are necessarily in the current year. So week one consists of those days between 1st January and the first Saturday on or after that date and the seven days following that make up week two and so on. Once we get to the end of December the last few days of the year will be in week 53 (or possibly week 54 if it is a leap year starting on a Saturday, i.e. for example as in year 2000). / En uge er defineret som begyndende søndag ved midnat og sluttende den følgende lørdag ved midnat (standard). En uge er yderligere defineret som startende med den uge, hvor 1. januar forekommer (standard). Ugenumrene udskrives i farven olivengrøn. For eksempel: 1. januar kan falde på en hvilken som helst dag i ugen, og således vil alle dagene i denne uge ikke være i indeværende år, men vi vil betragte den uge, der indeholder 1. januar til at være uge et i det indeværende år selvom ikke alle dage i denne uge, nødvendigvis er i indeværende år. Så uge et består af de dage mellem 1. januar og den første lørdag på eller efter denne dato, og de syv dage som følger efter udgør uge to og så videre. Når vi kommer til slutningen af december vil de sidste par dage af året være i uge 53 (eller muligvis uge 54, hvis det er et skudår som begynder på en lørdag, dvs. for eksempel som i år 2000).

If First Day Of Week is selected to monday and Show Week Numbers is chosen then the following are used... / Hvis Første dag i ugen er valgt til mandag og Vis ugenumre er valgt så er følgende brugt...

Definition of an Iso Week: / Definition af en Iso uge:
An ISO-8601 Week is defined as beginning Monday at mid-night and ending the following Sunday at mid-night. An ISO-8601 Week is further defined as containing a minimum of 4 days and it must contain a Thursday. The week numbers are printed out in the colour (color) green. To use an example Week 52/2011 being from Monday, December 26, 2011 to Sunday, January 1, 2012, is acceptable according to the ISO Standards for the following simple reason: A Week begins on a Monday and therefore, Sunday, January 1, 2012 must be within the previous week; i.e. Week 52/2011. There are no exceptions to this Standard even if the first day of the next year (i.e. 2012) is contained within a Week from the previous year. / En ISO-8601 uge defineres som begyndende mandag ved midnat og sluttende den følgende søndag ved midnat. En ISO-8601 uge er yderligere defineret som indeholdende et minimum af 4 dage, og den skal indeholde en torsdag. Ugenumrene udskrives i farven grøn. For at bruge et eksempel uge 52/2011 som går fra mandag 26. december 2011 til søndag 1. januar 2012, er acceptabel i henhold til ISO-standarderne af den følgende simple grund: En uge begynder på en mandag, og derfor skal søndag 1. januar 2012 ligge inden for den foregående uge; dvs. uge 52/2011. Der er ingen undtagelser til denne standard, selvom den første dag i det næste år (dvs. 2012) indeholdes inden for en uge fra det foregående år.

Month / Måned

Select wanted Month. / Vælg ønsket Måned.

Year / År

Select wanted Year. / Vælg ønsket År.

Today / I dag

The Today button sets the date to Today. / I dag-knappen indstiller datoen til i dag.

Show calendar / Vis kalender

The Show calendar button generates and shows the calender. / Vis kalender-knappen genererer og viser kalenderen.

No Frames / Ingen rammer

No Frames / Ingen rammerClick on this button to change to No Frames mode. Hide menu bar (Navigation Bar). Note! Only the current month can be shown. / Klik på denne knap for at skifte til No Frames (- Ingen rammer) måde. Skjul menulinie (Navigationslinie). Bemærk! Kun den aktuelle måned kan vises.

In the No Frames mode / I No Frames (- Ingen rammer) måde

Frames / Rammer

Frames / RammerClick on this button to change to Frames mode. Show menu bar (Navigation Bar). / Klik på denne knap for at skifte til Frames (- Rammer) måde. Vis menulinie (Navigationslinie).